Dil khta hai

Dil khta hai
Mere Anmol Ratan ke Janam Divas per

बुधवार, 30 मार्च 2011

PARAM PUJAJYA ADERNIYA AMMA KI SMRITI MAE..


vc le> vkrk gS
fd thou ds ltho dy ds {k.k
Le`fr ;wa cu tkrs gSa
dSls ge vius tuksa ds
vewY; gksus dh ckr
muds tkus ds ckn tku ikrs gSa
oks d`fr] oks izfr
vueksy vuqie d`fr
bl lalkj lkxj  esa vc u feysaxh
thou ;k=k ds Hkh u fey ldsaxh
oks fu%'kCn iyk;u mudk
cl dljrk gS g`n; dks
gka jgsxh ges'kk dkauksa es xwatrh
mudh bd&bd ckrs
pkanh ls pedrs ckyksa ds
lkekukarj Fkk mudk tks'k
>qdh dej fy;s
oks vfojy Je
oks xagwa dk /kksuk
lq[kkuk]mBkuk
nkyks dk cuuk] pDdh dk pyuk
?kj ds vkWaxu ds gj dksus dk peduk
cfx;k dks ty jkf'k ls fHkxks dj j[k nsuk
bd bd crZu dks lksus lk pedkuk
lse dHkh ethj r`.k&2 ltkuk
thou ds gj iy dke es xqtkjuk
fcxM+h dks cukuk
fcljks dks txkuk
ekuo rks D;k i'kq dh lsok
es jr Fkk gj {k.k
ckrks ds lejl esa
chrh ;knks dk Lej.k
gj ckr esa Fkk
gkl ifjgkl dk feJ.k
ek?k dk vyko
tsB dh dM+h nqigjh dk iM+ko
ckfj'k dh cspSuh
gka ;kn vc eq>s gS
cl muds gh lkFkA
ml nqyZHk izfr dks
ml vuqie d`fr dks
vf}rh; es?kk dh o`fr dks
lknxh dh larqyu dh
vfoLej.kh; Nfo dks
oks fu'Ny lgtrk
oks fuLokFkZ Je
cuh LokFkZ rt
usgk neknks ru;k dh gh
cu varjax g`n; thrk mUgha
cuh ih<+h&j{kdks ds
loZfiz;k ges'kk
thou dk oks jl
vc 'kk;n gh ej ik;s
meax]mYykl dh oks ckr
vc 'kk;n gh Fke vk;s
dy ,d cjl chrk Fkk
vkt nks cjl chrs gSa
chrsxk vkSj le; Hkh
ij foyx u muls gks ik;sxs uk
cl sdld gS g`n; esa
muds fu%'kCn tkus dhA